Basket_selected
Koszyk jest pusty

Kategorie


Złóż zamówienie telefonicznie:

728322192

Warunki gwarancji elementów betonowych

WARUNKI GWARANCJI

 1. Uprawnienia z tytułu gwarancji, kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za produkt. W przypadku braku terminowej płatności za produkt Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 2. Gwarancją nie są objęte produkty sprzedawane jako pozagatunkowe.
 3. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie produktów.
 4. W przypadku stwierdzenia wad produktów Kupując jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudowa, niezwłocznego poinformowania Sprzedającego, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożeniem pisemnej reklamacji. Jeżeli Kupujący zabudował produkt z wcześniej stwierdzonymi wadami, to Sprzedający nie ponosi kosztów związanych z rozbiórka i ponownie zabudowaniem produktów.
 5. W przypadku stwierdzenia wady produktów Kupując powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni, złożyć pisemną reklamacje w miejscu dokonania zakupu lub głównej siedzibie Sprzedającego. W ciągu 14 dni od daty wpłynięcia  do Sprzedającego reklamacji zostaną dokonane oględziny reklamowanych produktów i zostanie sporządzony protokół reklamacyjny. W przypadku uznania reklamacji warunki jej usunięcia zostaną określone obustronnym porozumieniem na piśmie.
 6. Sprzedający uznaje w ramach reklamacji wady wynikające z jego winy tzn.
 • Wada wykonania
 • Wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.
 1. Jeżeli sprzedający uzna reklamacje za zasadna i dokona wymiany produktów na pozbawione wad, to  produkty wadliwe po wymianie staja się jego własnością. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa produktów jest niemożliwa, lub wiąże się ze znacznymi kosztami a wada jest nieistotna, sprzedający może obniżyć cenę produktów.
 2. Gwarancją nie są objęte  wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
 • Niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podłoża.
 • Niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych produktów a w szczególności:
  a)   Użycia nieodpowiednich  i nieatestowanych materiałów do montażu  produktów np. cementów z  domieszkami.
  b)   Fugowania obrzeży i krawężników zaprawa cementowa lub inną- nieelastyczną.
  c)   Stosowania do zagęszczania zabudowanych produktów urządzeń wibracyjnych.

 • Niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych produktów. 
 • Niewłaściwego doboru produktów do rodzaju i wielkości obciążeń.
 • Niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych produktów.
 • Nie stosowania zalecanych przez sprzedającego metod pielęgnacji i konserwacji produktów lub stosowania detergentów mogących reagować z zastosowanymi impregnatami.
 1. Nie podlegają  gwarancji  i nie SA traktowane jako wady, dopuszczone przez normy i dokumenty odniesienia:
 • Ubytki w  wierzchniej warstwie produktów będące następstwem ich eksploatacji.
 • Naturalne zmiany w kolorystyce  pod  wpływem ich użytkowania.
 • Odchyły w wymiarach i wyglądzie.
 • Wykwity wapniowe w postaci nalotów na powierzchni produktów.
 • Odchyły w strukturze i kolorze uwarunkowane ręcznym procesem produkcyjnym oraz naturalna zmiennością uziarnienia i kolorystyki kruszyw i innych surowców  potrzebnych do produkcji wyrobów w różnym okresie czasu.
 • Ewentualne mikropęknięcia powierzchniowe powstające w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem produktów.
 1. Warunkiem skorzystania przez kupującego z uprawnień gwarancyjnych jest przedstawienie:
 • Wniosku reklamacyjnego na piśmie.
 • Faktury zakupu produktów.KONSERWACJA


Z  uwagi stosowania do procesu produkcji surowców i preparatów opartych na naturalnych składnikach mogą pojawić się odchylenia tonalne barwy na poszczególnych partiach wyrobów. Są one całkowicie naturalne i w procesie starzenia się produktów mogą te różnice ulegać zanikowi.

W wyrobach produkowanych na bazie surowców naturalnych mogą pojawić się związki wapna (np. w  cemencie) wywołując zjawisko powstania białych nalotów wynikających z naturalnych procesów fizykochemicznych.  W celu ograniczenia tego efektu do produkcji stosujemy odpowiednie środki zapobiegające ich powstawaniu.

W  celu zapewnienia prawidłowej konserwacji i ochrony naszych produktów należy stosować impregnaty np. EXTRA BRUK.JAKOŚĆ WYROBÓW BETONOWYCH

 1. Na powierzchni wyrobów betonowych  jest możliwe występowanie odchyleń w jednolitej powierzchni galanterii. Odchylenia te wynikają z wahań parametrów surowców zastosowanych do produkcji jak i właściwości podczas wystepującego procesu produkcyjnego (ręcznego) a także poprzez zmiany zachodzące podczas  sezonowania betonu (wilgotność, temperatura otoczenia). Odchylenia te nie maja wpływu na podstawy do reklamacji.
 2. W niektórych przypadkach mogą wystapić różnice w kolorze. Są one nieuniknione i wynikaja ze zmienności warunków sezonowania galanteri betonowej (wilgotność, teperatura, barwa cementu jak i kolory używanych dodatków w postaci kruszyw).
 3. Na powierzchni wyrobu mogą pojawić się pory (tzw.kornik) jest on uwarunkowany w procesie produkcji, lecz nie ma on wpływy na jakość naszych produktów ani na parametry  techniczne i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakupionego towaru Kupujący zaobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedającym celem nie dopuszczenia do uszkodzenia materiału.